GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
02.04.2015,
dodał:
tm

Drukuj Gospodarka nieruchomościami

w trakcie aktualizacji, zapraszamy wkrótce

studia: 7-semestralne inżynierskie na kierunku: gospodarka przestrzenna
zobacz również poniżej: przedmioty [wkrótce] | sylwetka absolwenta
siedziba GSW w Gdańsku
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego | studiach inżynierskich w prasie


do góry

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a także wiedzę o charak­terze technicznym.

Absolwent jest przygotowany do:

 • kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego, współpracy w przygotowywaniu dokumentów planistycznych;
 • opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych;
 • podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów;
 • uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów;
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej, planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych, uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska;
 • współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko;
 • przygotowywania – we współpracy ze specjalistami innych dziedzin – opracowań związanych z ochroną środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony;
 • udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami;
 • podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego;
 • współuczestniczenia w opracowywaniu planów rozwoju euroregionów, doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
 • doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.

Absolwent jest dodatkowo przygotowany do:

 • opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych;
 • opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania;
 • sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywania ofert inwestycyjnych;
 • planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej;
 • planowania systemów transportowych i związanych z nimi obiektów obsługi transportu;
 • współpracy przy opracowywaniu planów regionalnych i planów euroregionów;
 • współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych oraz stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią;
 • pracy w pracowniach projektowych;
 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej;
 • agencjach rozwoju;
 • agencjach nieruchomości;
 • firmach konsultingowych i doradczych;
 • innych firmach otoczenia biznesu.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2