GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
25.07.2017,
dodał:
tm

Drukuj Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych


1. Opis studiów [tutaj].
2. Ramowy program studiów [tutaj].
3. Wymagane dokumenty – czyli jakie są wymagane kwalifikacje wstępne [tutaj].
4. Opłata za studia podyplomowe [tutaj].
5. Rachunek bankowy GSW [tutaj].
6. Gdzie i jak się zapisać [tutaj].
7. Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe [LINK].Studia podyplomowe 2-semestralne.


Opis studiów

Studia te stanowią połączenie typowych studiów z zarządzania projektami ze studiami dotyczącymi realizacji projektów finansowych ze środków publicznych. Dzięki temu absolwent studiów potrafi wyszukać źródła dotacyjne (unijne i krajowe), wie jak zainicjować i zaplanować projekt merytorycznie i finansowo. Potrafi przygotować pod względem merytorycznych, formalnym i technicznym wniosek o dofinansowanie projektu. Zna podstawowe narzędzia i metody Project Management-u (w oparciu o metodykę PMI) pozwalające prawidłowo projekt zrealizować, rozliczyć i zamknąć. Zna i potrafi zastosować zasady i wytyczne dotyczące wydatkowania środków publicznych, ochrony danych osobowych i udzielania i raportowania pomocy publicznej.

Studia są adresowane zarówno do osób, które stawiają dopiero pierwsze kroki w zarządzaniu projektami, jak i do osób, które chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Uczestnikami studiów mogą być m.in. przedstawiciele sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – właściciele, kadra kierownicza, służby finansowo-księgowe, osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektów inwestycyjnych lub projektowanie działań rozwojowych w większych organizacjach, pracownicy Instytucji Otoczenia Biznesu jak i indywidualni konsultanci, którzy swoje kompetencje pragną rozszerzyć o wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektem finansowanym ze środków publicznych.

Studia podyplomowe prowadzone pod patronatem TRIGONUM [link do strony www], istniejącego od 2006 roku zespołu konsultantów z wieloletnim doświadczeniem oraz szeroką wiedzą w zakresie zarządzania i realizacji projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Ramowy program studiów

Podstawy zarządzania projektem:

 • podstawowe pojęcia,
 • założenia metodycznie PMI, zarządzanie integracją,
 • porównanie istniejących metodyk zarządzania projektami (np. PMI, IPMA, Prince2, metodyki zwinne).
wykład
Podstawy zarządzania projektem. ćwiczenia
Planowanie działań, zasobów i kosztów w projekcie współfinansowanym:

 • struktura podziału prac (WBS),
 • metoda ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego,
 • tworzenie harmonogramu projektu i jego optymalizacja przy uwzględnieniu dostępności zasobów,
 • kryteria w projektach współfinansowanych,
 • konstruowanie budżetu w projektach dofinansowanych,
 • podstawy analizy finansowej.
warsztat
Zarządzanie finansami, zakresem i harmonogramem w projekcie w kontekście finansów publicznych:

 • ramowe zasady wydatkowania środków publicznych,
 • narzędzia kontroli postępu rzeczowo-finansowego (np. metoda wartości wypracowanej),
 • kontrola i monitoring w projekcie współfinansowanym.
ćwiczenia
Zarządzanie zasobami w projekcie w projekcie współfinansowanym:

 • budowanie relacji w zespole, motywowanie członków zespołu,
 • plan komunikacji,
 • zarządzanie dostawcami, negocjacje.
warsztat
Zarządzanie zmianą, jakością i ryzykiem w projekcie współfinansowanym:

 • proces zatwierdzania i przeprowadzania zmiany,
 • zagadnienie jakości w projektach współfinansowanych,
 • zarządzanie ryzykiem (metody analizy; rejestr, reakcja na ryzyko).
warsztat
Zasady udzielania i korzystania z pomocy publicznej:

 • pomoc publiczna w projektach europejskich i krajowych, regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis pomoc publiczna na szkolenia,
 • trwałość projektu,
 • obowiązki sprawozdawcze.
wykład
Zamówienia publiczne:

 • ustawa „Prawo zamówień publicznych”,
 • zasada konkurencyjności i zasada efektywnego zarządzania finansami,
 • dokumentowanie zamówień publicznych.
wykład
Wprowadzenie do tematyki środków publicznych. wykład
Źródła i sposoby pozyskiwania środków publicznych:

 • fundusze strukturalne na projekty inwestycyjne i innowacje,
 • fundusze na rozwój kadr,
 • fundusze na „zielone inwestycje”,
 • fundusze na projekty B+R.
wykład
Regulacje dotyczące realizacji i rozliczeń projektów współfinansowanych:

 • przepisy regulujące realizację i rozliczanie projektów,
 • definicje i skróty,
 • obowiązki dokumentacyjne,
 • kwalifikowalność wydatków,
 • procedury wybory dostawców.
wykład z elementem ćwiczeń
Metodologia przygotowania wniosku o dofinansowanie:

 • logika projektowa (macierz),
 • narzędzia informatyczne.
warsztat
Ochrona danych osobowych:

 • podstawy prawne regulujące ochronę danych osobowych,
 • wymagana dokumentacja.
wykład
Seminarium dyplomowe i egzamin.  
RAZEM 180 godzinInformacje dodatkowe:

 • Studia realizowane są we współpracy z Trigonum, uznaną firmą konsultingową zajmującą się planowaniem, realizacją projektów i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.
 • W ramach studiów przewidziano nieobowiązkowy program stażowy, pozwalający na praktyczne ugruntowanie nabytych kompetencji oraz nawiązanie kontaktów biznesowych.
 • Dla uczestników studiów przewidziano atrakcyjne rabaty na szkolenia przygotowujące do certyfikacji w zakresie zarządzania projektami.
 • Studia objęte są patronatem merytorycznym Project Management Institute Gdansk Branch – oddziału gdańskiego wiodącej ogólnoświatowej organizacji skupiającej praktyków zarządzania projektami. Prezentowana metodyka jest zgodna z zaleceniami Project Management Institiute.
 • Ukończenie studiów podyplomowych przez Kierownika Projektu będzie pozwalać na uzyskanie dodatkowych punktów w trakcie oceny projektu składanego w odpowiedzi na wiele przyszłych konkursów w ramach środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Zajęcia prowadzone przez kierowników projektów, osoby posiadające certyfikaty różnych metodyk Project Management (PMI, IPMA, PRINCE2) w oparciu o zajęcia warsztatowe. W trakcie zajęć zostaną pokazane i przećwiczone narzędzia zarządcze, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w swoich firmach i organizacjach.

Wymagane dokumenty – czyli jakie są wymagane kwalifikacje wstępne

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich);
 2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
  (umowa zawierana jest w dniu złożenia dokumentów; jej wzór jest dostępny do wglądu w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie);
 3. dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł;
 4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, oryginał do wglądu;
  • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
  • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • dowód wpłaty wpisowego (nr rachunku bankowego: patrz niżej);
   w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku pdf);
   w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
  • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony).

Uwagi dotyczące wypełniania ankiety osobowej kandydata na studia:
1. Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
2. Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym (lub marcu).
3. Bezwzględnie należy wypełnić pole PESEL.

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed inauguracją roku akademickiego. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Opłata za studia podyplomowe

Opłata jednorazowa Opłata semestralna Opłata miesięczna5 rat w semestrze
przez 2 semestry
3.300 zł 1.650 zł 340 zł


Terminy wnoszenia opłat miesięcznych


semestr zimowy do 15 września do 15 października do 15 listopada do 15 grudnia do 15 stycznia
semestr letni do 15 lutego do 15 marca do 15 kwietnia do 15 maja do 15 czerwca

Rachunek bankowy GSW

Opłaty wpisowego i czesnego uiszczać można na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198.

Gdzie i jak się zapisać

Informacje kontaktowe wraz z godzinami pracy znajdziesz tu:
http://gsw.gda.pl/artykul/studiuj-w-siedzibie-gsw-w-gdansku#kontakt

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2